Avtentično vodenje in dobro počutje na delovnem mestu

Iztok Podbornik,
mag. posl. ved., skrbnik ključnih kupcev Autocommerce


izr. prof. dr. Sandra Penger,

Ekonomska fakulteta


Najnovejše mednarodne raziskave kažejo, da integrirani pristopi dobrega počutja na delovnem mestu izboljšujejo zdravje zaposlenih, promovirajo zdrava vedenja, izboljšujejo uravnoteženost med kariero in družino ter zagotavljajo varno in zdravo delovno okolje. Organizacije z integracijo programov dobrega počutja na delovnem mestu izboljšajo zdravje zaposlenih ter znižajo stroške, ki so povezani z bolniškimi odsotnostmi in fluktuacijo zaposlenih.Stalen razvoj, ki ga vodja prenese na svoje zaposlene, je osnova za soočanje z dnevnimi izzivi podjetja, ki izhajajo iz finančne oslabelosti, stalnega tekmovanja s konkurenco, političnih incidentov, hitrega razvoja informacijsko-komunikacijskih tehnologij in informatizacije, spremenljivih zahtev trga ter posledično problematike nezaupanja in strahu med zaposlenimi. Kot odgovor na vse našteto se je pojavila potreba po tem, da vodja svoje zaposlene motivira in skrbi za dolgoročno in stabilno rast podjetja, kot je to uspelo prav Billu Georgeu v primeru ameriškega podjetja Medtronic1.


Korporativno okolje je v 21. stoletju prineslo pomembne spremembe, ki so vodje podjetij usmerile v iskanje novih načinov vodenja in pravih ukrepov, s katerimi bi premostili nastale spremembe in kljub njim še naprej uspešno vodili svoja podjetja. Skladno s tem so morali razviti nove kompetence in pristope ter tako znova definirati pomen učinkovitosti vodenja2. Pričakovane lastnosti pravega vodje, ki lahko »reši« podjetje, so verodostojnost, moralnost, integriteta, spoštovanje, nenehno učenje in sposobnost pozitivne psihologije – gre za lastnosti avtentičnega vodje, čigar bistvena značilnost je stalno izpopolnjevanje na profesionalnem področju, predvsem na zasebni ravni, saj naj bi profesionalni cilji avtentičnega vodje temeljili na njegovih osebnih vrednotah. Temelj vodenja naj bo torej tisto, kar smo3.


1 Avolio, B. J. in William, G. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, 16(3), 315—338.

2 Perrin, C., Perrin, P. B., Blauth, C., Apthorp, E., Duffy, R. D., Bonterre, M., in Daniels, S. (2012). Factor analysis of global trends in twenty-first century leadership. Leadership in Organization Development Journal, 33(2), 175—199.

3 George, B. (2003). Authentic Leadership: Rediscovering the Secrets to Creating Lasting Value. San Francisco: Jossey-Bass.

4 Menard, J., in Brunet, L. (2011). Authenticity and well-being in the workplace: a mediation model. Journal of Managerial Psychology, 26(4), 331—346.

5 Nelson, K., Boudrias, J.-S., Brunet, L., Morin, D., De Civita, M., Savoie, A., in Alderson, M. (2014). Authentic leadership and psychological well-being at work of nurses: The mediating role of work climate at the individual level of analysis. Burnout Research, 1(2), 90—101.

6 Erkutlu, H., in Chafra, J. (2013). Effects of trust and psychological contract violation on authentic leadership and organizational deviance. Management Research Review, 36(9), 828—848.

7 Leroy, H., Anseel, F., Gardner, W. L., in Sels, L. (2015). Authentic Leadership, Authentic Followership, Basic Need Satisfaction, and Work Role Performance, A Cross-Level Study. Journal of Management, 41(6), 1677—1697.

8 Dodge, R., Daly, A. P., Huyton, J., in Sanders, L. D. (2012). The challenge of defining wellbeing. International Journal of Wellbeing, 2(3), 222—235.

9 Jain, A. K., Giga, S. I., in Cooper, C. L. (2009). Employee wellbeing, control and organizational commitment. Leadership in Organization Development Journal, 30(3), 256—273.

10 Lamb, S., in Kwok, K. (2015). A longitudinal investigation of work environment stressors on the performance and wellbeing of office workers. Applied Ergonomics, 52(1), 104—111.

11 Strategic Direction. (2014). Authentic leaders must “walk the talk”: Moral strength and trust will counter workplace deviance, 30(8) Strategic Direction, 6—8.

12 Cavazotte, F. d., Duarte, C. J., in Gobbo, A. C. (2013). Authentic leader, safe work: the influence of leadership on safety performance. Brazilian Business Review, 10(2), 95—119.

13 Penger, S. (2006). Učeča se organizacija in oblikovanje pozitivne organizacijske identitete: študija primera slovenskega podjetja (doktorska disertacija). Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

14 Podbornik, I. (2017). Avtentično vodenje in dobro počutje na delovnem mestu: multimetodološki raziskovalni pristop (magistrsko delo). Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

15 Alok, K. (2014). Authentic leadership and psychological ownership: investigation of interrelations. Leadership in Organization Development Journal, 35(4), 266—285.

16 Kara, D., Uysal, M., Joseph, S., in Lee, G. (2013). The effects of leadership style on employee well-being in hospitality. International Journal of Hospitality Management, 34(9), 9—18.

17 Nielsen, K. in Daniels, K. (2012). Does shared and differentiated transformational leadership predict followers' working conditions and well-being? The Leadership Quarterly, 23(3), 383—397.

18 Marič, M., Gerdej, T., Penger, S., Jereb, E., Žnidaršič, J., in Đurica, N. (2013). Human Resources Annual Interview as a Part of Authentic Leadership. Organizacija, 46(2), 55—63.

19 Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., in Peterson, S. J. (2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of Management, 34(1), 89—126.

20 Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., Gardner, W. L., Wernsing, T. S., in Peterson, S. J. (2008). Authentic leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of Management, 34(1), 89—126.

21 Black Dog Institute. (2013). Workplace Wellbeing Questionairee. Sneto z naslova http://www.blackdoginstitute.org.au/docs/workplace... nnairepaperversion.pdf


V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.