Kaj motivira in zadržuje zaposlene v vaši organizaciji?

mag. Saša Fajmut,
Amrop, presoja in razvoj vodstvenih kompetenc


Po Gallupu je danes v povprečni organizaciji na svetu le 13 odstotkov zaposlenih zavzetih pri svojem delu. Zavzeti zaposleni so po definiciji tisti, ki imajo svoje delo radi, ga opravljajo z entuziazmom ter predanostjo in so tudi proaktivni pri doseganju dobrobiti za podjetje. Kaj torej vsak dan počne preostalih 87 odstotkov? Statistike, ki kažejo, da večina ljudi hodi v službo, ki je ne marajo, niso nič novega. Kaj pa potem sploh zadržuje te ljudi za njihovimi službenimi pisalnimi mizami? So to plača, brezplačna kava, sodelavci? Kaj lahko storimo, da bi tudi te ljudi motivirali in spodbudili njihovo produktivnost v pravo smer?V nadaljevanju bomo predstavili nekaj izhodišč, kako zagotoviti zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih preko pravilnega spremljanja in nagrajevanja delovne uspešnosti. Slednje namreč predstavlja enega osnovnih kadrovskih procesov, katerega moč marsikateri delodajalec podcenjuje, ga uporablja nedosledno ali pa se ga sploh ne poslužuje. Dejstvo je, da je postavljanje ciljev zaposlenim, ocenjevanje uspešnosti doseganja le-teh in posledično nagrajevanje dosežkov osnovni korak, če želimo strateške cilje organizacije prenesti »navzdol« do prav vsakega zaposlenega. Pri tem je ključnega pomena, da so najprej pravilno zastavljeni strateški cilji celotne organizacije (optimalno po principu uravnoteženih kazalnikov (angl. balanced scorecard), na katere pa se potem navezujejo cilji oddelkov in posameznikov, če želimo, da bi vsi zaposleni v organizaciji delovali v isto smer.


Zveni enostavno? Zanimivo, koliko organizacij in predvsem vodij ima težave pri tej osnovni nalogi. Ali postavljate cilje po metodi SMART, ART, CLEAR ali kaj drugega – pravzaprav sploh ni pomembno, za začetek je pomembno le, da jih postavite. Kaj želi vaša organizacija doseči? Kako boste uresničili zastavljene cilje? Kako boste vedeli, v kolikšni meri ste bili uspešni? Vse to so osnovna vprašanja, ki si jih mora zastaviti vodstvo vsake organizacije, prispevek k temu mozaiku pa mora občutiti in dodati tudi vsak zaposleni.


1 Arnold, C. (2016). Former Wells Fargo Employees Describe Toxic Sales Culture, Even At HQ. Sneto z naslova https://www.npr.org/2016/10/04/496508361/former-we...

2 Bock, L. (2015). Work Rules!. London: John Murray (Publishers).

3 Capelli, P. in Tavis, A. (2016). The Performance Management Revolution. Sneto z naslova https://hbr.org/2016/10/the-performance-management...

4 Chamorro-Premuzic, T. (2017). The Talent Delusion: Why Data, Not Intuition, Is the Key to Unlocking Human Potential. London: Piatkus.

5 Dwyer, J. in Hopwood, N. (2010). Management Strategies and Skills. Australia: McGraw-Hill.

6 Effron, M. in Ort, M. (2010). One Page Talent Management. Eliminating Complexity, Adding Value. Boston: HBR Press.

7 Gerstner, L. V. Jr. (2003). Who Says Elephants Can't Dance?: Leading a Great Enterprise through Dramatic Change. New York: HarperCollins Publishers.

8 Kaplan, R. S. in Norton, D. P. (1996). The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. Boston: HBR Press.

9 Mann, A. in Harter, J. (2016). The Worldwide Employee Engagement Crisis. Sneto z naslova http://news.gallup.com/businessjournal/188033/worl...

10 The Center for Evidence-Based Management (2016). Rapid evidence assessment of the research literature on the effect of goal setting on workplace performance: Technical Report. CIPD. Sneto z naslova https://www.cipd.co.uk/Images/rapid-evidence-asses...

11 Van Alstyne, M. W. (2005). Create Colleagues, Not Competitors. Harvard Business Review. Sneto z naslova https://hbr.org/2005/09/create-colleagues-not-comp...

12 Welch, J. (2016). Five Questions That Make Strategy Real. Sneto z naslova http://winning.jwmi.com/five-questions-make-strate...


V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.