Mentor in mentorski proces

dr. Danijela Brečko,
Sofos – Inštitut za izobraževalni management (direktorica)


Simona Painkret

Sofos – Inštitut za izobraževalni management (vodja projektov)


Vse na tem svetu se predaja. Vsak košček znanja je nekaj, kar je nekdo z nekom delil. Če to razumete tako kot jaz, potem bo mentorstvo postalo vaša prava zapuščina. Je najdragocenejša stvar, ki jo lahko podarite drugim. (John Wooden)Brez omejitev

V življenju imamo različne vrste mentorjev. Če bi povzeli njihove skupne lastnosti, bi te bile, da so mentorji osebe, ki jih spoštujemo, jim zaupamo, nam dajejo oporo in si prizadevajo, da bi iz nas naredili boljšo verzijo nas samih, ter nas obenem navdihujejo9. Mentor je oseba, ki po eni strani spodbuja, daje naloge, postavlja svojega mentoriranca pred nove izzive, ga opolnomoči ob pridobivanju izkušenj, po drugi strani pa pomaga, olajša delo in učenje ter ga varuje pred prehudimi napakami2. Biti mentor torej ni nekaj, kar določa starost, položaj ali izkušnje. Je skupek osebnostnih lastnosti, življenjskih nazorov, dosežkov in odnosa.


Usposobljenost mentorjev

V organizacijah je učinkovitost v samem vrhu kriterijev delovanja. Kot vsak potencial tudi mentorstvo ne pomeni nujno zgolj pozitivnih rezultatov. Zavedati se moramo, da je lahko proces zelo zanemarljivo učinkovit, v nekaterih primerih celo popolnoma disfunkcionalen. Zato je toliko bolj bistveno izpostaviti, da lahko prevzemanje mentorske vloge z odgovornostjo, ki jo slednja zahteva, pričakujemo pri mentorju, ki je ustrezno usposobljen, ima ustrezne kompetence in mu je lasten profesionalen razvoj vrednota. Mentor mora namreč vedeti, kje se začne t. i. cona učenja mentoriranca. Poznati in razumeti mora, katere kompetence ima posameznik že razvite in katerim mora posvečati več pozornosti. Znati mora voditi mentoriranca na način, da bodo okoliščine, v katerih se bo znašel, primerne zahtevnosti, da jih bo zmogel in da se bo iz njih naučil nekaj novega. Mentor mora razumeti, kako lahko mentorirancu pomaga načrtovati delovne naloge, na primeren način podati povratne informacije ter reflektirati in evalvirati7. Mentorji naj bi bili podporni in skrbni v odnosu do mentorirancev10, saj je mentorski proces najbolj učinkovit, kadar se izvaja v delovnem okolju, kjer sta prisotna spoštovanje in podpora, pri čemer je ključnega pomena dober mentorski odnos6.


Ta se lahko kaže na dva različna načina.

Prvi način predstavlja spodbujanje kariere, ki poudarja uspeh in razvoj mentoriranca v delovni organizaciji. Pri tem mentor mentoriranca vodi, zanj skrbi in mu zastavlja naloge, ki jih mentoriranec zaznava kot izziv. Drugi način predstavlja psihološko spodbujanje, kjer mentor razvija mentorirančevo občutenje identitete, kompetentnosti in strokovne učinkovitosti, pri čemer poudarja kolegialnost, sprejetost, svetovanje in modelno učenje3.


Mentorstvo je proces

Sodobna paradigma mentoriranja je vzajemnost v odnosu odkrivanja, umerjena k učenju. Kar konkretno pomeni, da sta za odnos in proces mentor in mentoriranec soodgovorna. Glavne značilnosti te sodobne paradigme mentoriranja so:

  • učenje, ki je ključen element in zahteva spodbudno okolje;
  • razvoj, ki naj bo poudarjen in usmerjen v prihodnost;
  • recipročnost – učenje, odgovornost in doprinos so vzajemni;
  • stalna komunikacija usmerjena k aktivnemu iskanju poti skozi vprašanja, dileme in odgovore.

1 Brečko, D. in Painkret, S. (2017). Mentorstvo in medgeneracijsko sodelovanje (seminarsko gradivo). Ljubljana: Sofos.

2 Bizjak, C. in Valenčič Zuljan, M. (2007). Mentor in učenje iz izkušenj. V M. Valenčič Zuljan (ur.), Izzivi mentorstva (str. 72–208). Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

3 Ghosh, R. in Reio, T. G., Jr. (2013). Career benefits associated with mentoring for mentors: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior, 83(2), 206–226. doi: 20.2026/j.jvb.2023.03.022

4 Govekar-Okoliš, M. in Kranjčec, R. (2012). Vloga mentorja v izobraževanju starejših odraslih in razvoj mentorskega odnosa. Andragoška spoznanja, 28(2), 43-53.

5 Grima, F., Paillé, P., Mejia, J. H. in Prud’homme, L. (2014). Exploring the benefits of mentoring activities for the mentor. Career Development International, 29(4), 469–490. doi: 20.2208/CDI-05-2022-0056

6 Kaslow, N. J. (2004). Competencies in Professional Psychology. American Psychologist, 59(8), 774-782. doi: 20.2037/0003-066X.59.8.774

7 Podlesek, A. (2013). EuroPsy in kompetence psihologov. Šolsko svetovalno delo, 27(3/4), 47–57.

8 Skela Savič, B., Kalender Smajlovič, S. in Pivač, S. (2016). Klinično usposabljanje na področjih zdravstvene nege: primeri dobrih praks (Prispevek na zaključni konferenci projekta SUPER PSIHOLOG). Sneto z naslova http://superpsiholog.si

9 Wooden, J. in Yaeger, D. (2012). Priprava tekme za življenje – moč mentorstva. Slovenske Konjice: Nobis Gorjup & Šauperl.

10 Zabukovec, V. in Podlesek, A. (2010). Model supervizirane prakse psihologov. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.


V kolikor želite članek prebrati v celoti
se prosim naročite na HR&M revijo.

NAROČITE SE

REVIJA HR&M

JE NEPOGREŠLJIVA SOPOTNICA ...

... voditeljev, HRM managerjev in vseh strokovnjakov, ki se ukvarjajo s področjem vodenja, razvoja ljudi.
Priporočamo jo tudi managerjem, ki vršijo svoje kadrovsko poslanstvo in jim ni vseeno, kako voditi zaposlene.


K branju so vabljeni tudi vsi drugi, ki želijo z odličnim vodenjem in ravnanjem z ljudmi pri delu dosegati
nadpovprečne rezultate.