Nizozemska in Buurtzorg – v središču je samostojno vodenje

Matej Delakorda


Leta 2007 je imel Buurtzorg 300 strank, konec leta 2013 jih je imel 55.000 in ustvaril 220 milijonov evrov prihodkov. Začel je s štirimi medicinskimi sestrami, danes jih dela približno 9.300 na preko 800 lokacijah. Zadovoljstvo strank je bilo ocenjeno na 10 stopenjski lestvici z 9,1. Podjetje je bilo kar trikrat prejelo nagrado najboljši zaposlovalec leta. Model oskrbe, ki ga vodi zdravstveno osebje, je prinesel revolucijo v domačo oskrbo na Nizozemskem.Skupina štirih patronažnih medicinskih sester (in zdravstvenih tehnikov; v nadaljevanju je za oba spola uporabljen izraz medicinska/patronažna sestra) je leta 2006 ustanovila Buurtzorg in z njim preoblikovala domačo zdravstveno oskrbo ter ustvarila inovativen način zdravstvene nege na domu. Kot organizacija skupnosti, ki v središče postavlja stranko, Buurtzorg povezuje visoko usposobljene licencirane medicinske sestre in stranke ter tako ustvarja pozitivne in proaktivne rešitve, ki so učinkovite, celovite in trajnostne.

Buurtzorgove medicinske sestre, ki so organizirane kot manjše samostojne ekipe do 12 sester na sosesko, ki jo oskrbujejo, orjejo ledino s sinergijo in strokovnim znanjem v neposrednem in povezovalnem odnosu med skrbnikom in stranko. Buurtzorgu je uspelo medicinskim sestram zmanjšati administrativno breme, izboljšati kakovost oskrbe in svojim zaposlenim povečati zadovoljstvo pri delu. Trikrat je prejel nagrado zaposlovalec leta na Nizozemskem. Projekt je podprt z inovativnim IT sistemom in deluje brez upravljavske strukture. Internacionalizacija se je začela z delovanjem projekta na Švedskem, v ZDA, Belgiji, na Japonskem, Kitajskem, Češkem, v Koreji, na Škotskem in v Združenem kraljestvu.Začetki


Na Nizozemskem je oskrba na domu nacionalno podprta in financirana iz davčnih prihodkov. Do leta 1980 so imele medicinske sestre v nizozemski skupnosti precejšnjo avtonomijo in so tesno sodelovale z bolniki in njihovimi družinami. Vendar pa je zaradi tržnih spodbud, ki so bile uvedene zaradi zmanjševanja stroškov, nega na domu posledično zelo regulirana s povračilom stroškov, vezanih na posamezne negovalne dejavnosti in storitve zdravstvene nege. Rezultati tega so bili razdrobljenost zdravstvene oskrbe, več administrativnega dela in manj časa, posvečenega skrbi za bolnike.


Naraščajoče nezadovoljstvo medicinskih sester za oskrbo na domu je pomenilo priložnost za uvedbo novega načina zagotavljanja oskrbe. Soavtor Jos de Blok, bolničar negovalec z izkušnjami vodenja in s poznavanjem poslovne administracije, si je že dolgo zamišljal model oskrbe, v katerem bi medicinske sestre skrbele za oskrbo v skupnosti v samostojno vodenih skupinah, podprtih z infrastrukturo, ki jo omogoča nova tehnologija, in z minimalnim administrativnim nadzorom.


Po letih načrtovanja in vzpostavljanja finančnega modela, ki bi najbolje deloval pri tej vrsti oskrbe, so de Blok in njegovi sodelavci ustvarili prvo Buurtzorgovo skupino. Gonnie Kronenberg in Ard Leferink, doktor filozofije, sta razvila podporni administrativni sistem, ki ga omogoča tehnologija in deluje na platformi intraneta in klinične dokumentacije v okviru organizacije; imenuje se Buurtzorgweb. Edith Molenkamp, diplomirana medicinska sestra, in de Blok sta bila prva Buurtzorgova zdravstvena negovalca.Kako poteka delo?


Buurtzorgove skupine skrbijo za bolnike, ki potrebujejo dom, hospic in nego zaradi demence, sodelujejo z družinami, nudijo primarno zdravstveno varstvo in sredstva skupnosti za pomoč bolnikom, da ohranjajo svojo neodvisnost z najmanjšo možno omejitvijo okolja. Medicinske sestre nudijo popolno oskrbo pacientov od kopanja, zagotavljanja zdravil in zdravljenja do preproste priprave hrane (ne nudijo pa gospodinjske podpore). Zagotavljajo celostno oskrbo in poudarjajo kreativnost, enostavnost in zdrav razum. Za pomoč starejši ženski z demenco, na primer, je skupina sester razvila načrt, da bi ostala varno na svojem domu kljub njenim spoznavnim omejitvam, ter z njim zagotovila, da bo ustrezno jemala zdravila. Zdravila so dali na nedosegljivo mesto na vrh kuhinjske omare in vsako jutro, ko jo je obiskala medicinska sestra iz skupine, jo je povabila, naj se usede in popije skodelico kave. Medicinska sestra je skuhala kavo in jo postregla skupaj z zdravili. Poleg tega je enkrat tedensko prišla prej kot običajno in ji pomagala pri kopanju. Medicinske sestre so s to bolnico vzpostavile odnos vzajemnega spoštovanja, ki je omogočal, da je bolnica živela v skladu s svojimi željami.

Poleg kliničnega dela si medicinske sestre Buurtzorgovih skupin prizadevajo povezati se z bolniki, družinami, drugimi izvajalci zdravstvenih storitev in storitev lokalnih skupnosti ter s političnim vodstvom, da bi vzpostavile mrežo, ki podpira zdravje pri njihovih bolnikih - še posebej pri starejših. Tesno sodelujejo s ponudniki primarne zdravstvene oskrbe in pogosto poiščejo svoje pisarne v njihovi bližini, kar olajša sodelovanje. Sodelujejo tudi z drugimi neformalnimi partnerji kot so delovni terapevti, fizioterapevti in drugi skrbniki.


Samostojno vodene skupine


Buurtzorgove skupine štejejo do 12 medicinskih sester. Same neodvisno oblikujejo skupine - ponavadi so to manjše skupine patronažnih medicinskih sester, ki so že prej delale skupaj - in nato Buurtzorgu Nizozemska podajo uradno zahtevo, da jih razglasi za Buurtzorgovo skupino. Z njimi opravijo intervju, v katerem se pogovorijo o viziji in ciljih, da se zagotovi skladnost s filozofijo Buurtzorga Nizozemska – da se negovalne spretnosti uporabljajo za izboljševanje kakovosti življenja bolnikov in podpirajo njihovo neodvisnost. Ko skupina podpiše pogodbo z Buurtzorgom Nizozemska, prejme denar za pisarniški prostor.


Približno 70 odstotkov Buurtzorgovih medicinskih sester ima 5. stopnjo izobrazbe (to je ekvivalentno stopnji diplomanta), 30 odstotkov jih ima 3. stopnjo izobrazbe (dve leti do treh let usposabljanja za zdravstvenega tehnika oz. medicinsko sestro). Nekatere skupine vključujejo medicinske sestre z višjimi stopnjami izobrazbe. Ker nizozemskim podjetjem za nego na domu povrnejo denar za število ur opravljene oskrbe, večino aktivnosti zdravstvene nege opravijo manj izobraženi skrbniki (le 5 do 10 odstotkov jih je diplomiranih medicinskih sester). Vendar Buurtzorg meni, da oskrba, ki jo opravljajo višje izobražene medicinske sestre, prinaša boljše rezultate, pacienti se prej osamosvojijo in zato so tudi stroški nižji.


Skupine sprejemajo paciente, napotene s strani ponudnikov primarnega zdravstva in bolnišnic, in se zanje potegujejo z drugimi 4.000-imi neprofitnimi in profitnimi agencijami za oskrbo na domu na Nizozemskem. V nekaterih vaseh, kjer so Buurtzorgove skupine obstajale od leta 2007, je skoraj med 80 in 90 odstotkov bolnikov v oskrbi teh skupin. Vsaka skupina navadno skrbi za 50 do 60 starejših, invalidnih in/ali neozdravljivih bolnikov na domu.


Člani skupine se sestajajo tedensko in razpravljajo o vprašanjih kot so aktualne intervencije, uporaba skupnih sredstev ter spretnosti in znanja, ki so potrebna za izpolnjevanje vseh njihovih nalog. Na srečanju skupine, ki smo mu prisostvovali januarja, je ena od medicinskih sester opisala težko situacijo: njena bolnica, ki je živela v skupnostnem stanovanju, je bila zelo obilna in grozilo ji je, da bo izgubila svojo neodvisnost zaradi pogostih padcev, ki so zahtevali pomoč osebja za nujne primere. 20-minutni pogovor s sodelavci je rezultiral v seznamu možnih rešitev, usmerjenih v številne vidike situacije kot so: pomoč neformalnih podpornih oseb (družinski člani, prijatelji, sosedi), da preverjajo in pomagajo bolnici pri prevozih, preurejanje pohištva za preprečevanje padcev, pogovori z bolnico o potrebi, da se preseli v objekt z dolgotrajno oskrbo, če bi se taka situacija nadaljevala, z zahtevo, da bolnica pokliče Buurtzorgovo skupino za podporo, preden se za pomoč pri prevozu obrne na osebje za nujne primere. To posvetovanje je še posebej pritegnilo pozornost ameriških medicinskih sester, ki so ga spremljale, ker običajno ne poznajo drugih medicinskih sester, ko skrbijo za svoje bolnike in navadno nimajo priložnosti razpravljati o bolnikovi oskrbi na tak način.


Vsaka skupina razvija svojo lastno »osebnost, ki deluje kot poenotena celota«. Ta edinstvenost in samostojno vodenje sta v središču modela Buurtzorgove oskrbe. Medicinske sestre skupaj odločajo, kaj storiti, in vsaka skupina je cenjena zaradi svoje kolektivne modrosti in znanja o tem, kaj je najbolje za njihove bolnike in skupnost.


Poudarek 1

Vsaka skupina razvija svojo lastno »osebnost, ki deluje kot poenotena celota«. Ta edinstvenost in samostojno vodenje sta v središču modela Buurtzorgove oskrbe. Medicinske sestre skupaj odločajo, kaj storiti, in vsaka skupina je cenjena zaradi svoje kolektivne modrosti in znanja o tem, kaj je najbolje za njihove bolnike in skupnost.
Minimalna administracija z IT podporo


Buurtzorg je uspešno uporabil prednosti informacijske tehnologije in nadomestil skoraj vso upravno raven oskrbe na domu s prehodom stroškovnih prihrankov na tretje stranke plačnikov in medicinskih sester, ki na Nizozemskem zaslužijo največ od vseh medicinskih sester za oskrbo na domu. Z dobičkom upravlja Buurtzorg Nizozemska in z njim podpira permanentno izobraževanje svojih sester, inovativnost v organizaciji in skupinske projekte (pogosto v sodelovanju z drugimi izvajalci zdravstvenih storitev) za napredek na področju zdravstva v skupnosti.

Buurtzorg Nizozemska zaposluje le 35 članov administrativnega osebja. Z uporabo spletnega administrativnega sistema medicinske sestre dostopajo do urnika, izobraževalnih in elektronskih poročil. Ta sistem je bil zasnovan z mislijo na medicinske sestre, da spodbuja uporabnost in podpira avtonomijo strokovnjakov, mreženje in komunikacijo. Pravzaprav so se programski inženirji eno leto srečevali z Buurtzorgovimi medicinskimi sestrami, da so razvili njim prijazno programsko opremo.


Avtonomno samoupravljanje

Moto Buurtzorga je »Kako upravljati s strokovnjaki? Nikakor!« Namesto da so vodeni, strokovnjaki potrebujejo priložnost, da se naučijo samoupravljati preko organizacijske filozofije, ki ceni kolektivne ambicije. Če medicinskim sestram damo avtonomijo, bodo učinkovito organizirale svoje delo. Upravljanje je potrebno le, da ohrani (1) zunanji svet zunaj, še posebej, če moti delo medicinskih sester, in (2) kolektivno ambicijo in organizacijska načela pri življenju. Ta organizacijska struktura je usklajena z nevrofiziološkimi spodbujevalci uspešnega družbenega delovanja, ki ga podpira vzdušje medsebojnega zaupanja in sodelovanja, in vključuje sisteme nagrajevanja, komunikacijske sisteme, procese odločanja, pretok informacij in sisteme donosnosti. Medicinske sestre ne potrebujejo upravljanja. Potrebujejo druga drugo.

V skladu s to filozofijo člani skupine načrtujejo in zagotavljajo vso oskrbo, skupaj se odločajo o optimalnem razporedu in storitvah za vsakega bolnika. Kadar je to potrebno, medicinske sestre v proces vključijo primarnega ponudnika oskrbe in tesno sodelujejo z zdravniki, vendar same odločajo, koliko in katera vrsta nege je najboljša. Ta pristop podpira model primarne nege z omejevanjem števila medicinskih sester, ki skrbijo za bolnika, in tako poveča medsebojno zadovoljstvo med medicinskimi sestrami in pacienti, okrepi odnos med njimi in se izogne fragmentaciji nege.


Podpora skupine

Buurtzorg Nizozemska zaposluje izkušene medicinske sestre. Nekatere, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe, zaposlujejo kot »trenerje«, ki podpirajo skupine, ko se pojavijo vprašanja, klinične zadeve ali drugi izzivi. Teh 12 trenerjev ima edinstveno vlogo v organizaciji Buurtzorg v tem smislu, da lahko pomagajo medicinskim sestram reševati konflikte, vendar niso odgovorni zanje v tradicionalnem pomenu upravljanja. Zgodilo se je, da je skupina prosila za srečanje s trenerjem, ko so eni od medicinskih sester diagnosticirali raka na dojki. Želeli so nasvet o tem, kako naj se kot skupina in kot posamezniki najbolje soočijo z njeno diagnozo. Buurtzorgova filozofija priznava pomen čustev medicinskih sester, tako kot poudarja tudi potrebo, da se upošteva pacientove občutke pri sprejemanju načrta oskrbe.


Vrednotenje, stroški in zadovoljstvo

Od samega začetka je Buurtzorg Nizozemska osredotočen na merjenje rezultatov modela Buurtzorg, zlasti v povezavi z zadovoljstvom bolnikov in medicinskih sester ter v smislu učinkovitosti in stroškovnih prihrankov. Slednje merijo na ravni skupine in organizacijskih ravni z uporabo enostavnih metrik - odobrene oskrbe proti izvršeni oskrbi – medtem ko nacionalne ankete navadno merijo zadovoljstvo zaposlenih.

Buurtzorg Nizozemska je bil trikrat zapored imenovan za najboljšega delodajalca na Nizozemskem po raziskavi nizozemskega podjetja Effectory, ki zbira, analizira in obdeluje povratne informacije s strani zaposlenih in strank. Podobne rezultate so ugotovili v študiji raziskovalnega inštituta na Univerzi v Groningenu, ki je merila zadovoljstvo pacientov, in je potekala od leta 2008 do 2010. Zadovoljstvo bolnikov so merili na 10-točkovni lestvici, povprečna ocena zadovoljstva pacientov, za katere so skrbele Buurtzorgove medicinske sestre, je bila 9.1.

V letu 2009 sta Ernst in Young opravila strukturirano analizo stroškov in rezultatov Buurtzorga kot del programa nizozemskega Ministrstva za zdravje. V analizi so primerjali Buurtzorg z drugimi organizacijami oskrbe na domu, in sicer s stališča izračunov organizacijske učinkovitosti, ki temelji na treh kriterijih: na produktivnosti dela, režijskih stroških ter stopnji bolniške odsotnosti in fluktuacije sester. Ernst & Young sta ugotovila, da je bil Buurtzorgova oskrba bolj učinkovita in uspešnejša pri izboljševanju učinkov zdravljenja ter pri zmanjševanju zdravniških obiskov na domu. V primerjavi z drugimi organizacijami oskrbe na domu je bila produktivnost Buurtzorga v letu 2008 za 6,4 odstotkov višja, režijski stroški in bolniška odsotnost so se več kot prepolovili, fluktuacije osebja je bilo za 50 odstotkov manj. Bolnikom se je stanje izboljšalo dvakrat hitreje v polovičnem času, zdravniških obiskov na domu je bilo za tretjino manj kot pri bolnikih, za katere skrbijo druge organizacije za oskrbo.


Produktivnost in kakovost oskrbe

Organizacija Buurtzorg nenehno meri produktivnost na skupinski in organizacijski ravni. Pred začetkom oskrbe negovalna skupina ugotovi priporočeno število ur in strošek take oskrbe. V povprečju Buurtzorgove sestre izkoristijo le 40 odstotkov odobrenih ur, medtem ko drugi ponudniki približno 70 odstotkov odobrenih ur za nego na domu.

Razlog za to je v tem, da Buurtzorgova skupina sodeluje z bolnikom in družino pri načrtovanju oskrbe, ki bo rezultirala v bolnikovi neodvisnosti v najkrajšem možnem času. Delo na tak način - z medicinsko sestro, ki zagotavlja potrebno nego in veščine, medtem ko usmerja pacienta in družino - lahko pripelje do tega, da je več ur potrebnih za začetno oskrbo, vendar veliko manj za celoten cikel oskrbe. Skupine same preverjajo produktivnost in učinkovitost ter iščejo kreativne rešitve za učinkovito oskrbo, da se bolnikom zagotavlja optimalno delovanje v najkrajšem možnem času.

Kakovost zdravstvene nege je poudarjena v celotnem Buurtzorgu Nizozemska, ko si prizadevajo zaposlovati diplomirane patronažne sestre. Dejstvo je, da 70 odstotkov diplomiranih patronažnih medicinskih sester dela v Buurtzorgu Nizozemska. Permanentno izobraževanje je njegova prednostna naloga, ki ga ponujajo: Buurtzorg Akademija, vir strokovnega permanentnega izobraževanja, spletni sistem Buurtzorgweb in letne konference za podporo izobraževanja medicinskih sester in zagotavljanja nenehnega izboljševanja kakovosti oskrbe.

Buurtzorg obsega zdravstveno nego, ki temelji na dokazih, in spodbuja medicinske sestre, da jih kreativno uporabijo glede na situacijo bolnika. Na spletni strani Buurtzorgweb lahko dostopajo do vseh nacionalnih standardov oskrbe. Poleg tega za klinična poročila uporabljajo sistem Omaha kot osnovo za opisovanje prakse na podlagi rezultatov – individualiziranih načrtov obravnave pacientov, dokumentirane oskrbe ter poročanja o rezultatih.


Za zaključek

Buurtzorg je pokazal, da je možno, da medicinske sestre vodijo prehod v učinkovit, uspešen in human sistem oskrbe na domu, ki temelji na rezultatih. Ta model oskrbe se lahko ustanovi kjerkoli. Buurtzorg danes deluje že v drugih državah, med njimi v ZDA, Japonskem, Švedskem.

Medicinske sestre ne potrebujejo upravljanja. Potrebujejo druga drugo, trenerja za strokovni in skupinski razvoj ter strukturo, ki jim omogoča svobodo za opravljanje zdravstvene nege. Pogosto nove Buurtzorgove sestre navdušeno pravijo: »Svoj poklic sem dobila nazaj.« Medicinske sestre in bolniki so srečnejši in bolj zdravi, ko avtonomne sestre delujejo skupaj, da bi zadovoljile potrebe skupnosti na področju zdravja.


OKVIR


Kdo je Jos de Blok

Jos de Blok je ustanovitelj in direktor Buurtzorga, nizozemske organizacije z več kot 9000 zaposlenimi, ki skupnosti ponuja storitve oskrbe (na domu) več kot 60.000-im bolnikom letno. Jos de Blok je po izobrazbi zdravstveni tehnik in velja za agenta sprememb na Nizozemskem, ko gre za organizacijo skupnosti, ki temelji na (domači) oskrbi. Preden je ustanovil Buurtzorg, je bil na več visokih vodstvenih položajih v organizacijah za oskrbo na domu in direktor projekta Inovacije za zdravstvene storitve.


Morda bi vas zanimalo tudi...


Mesečno vas seznanjamo z aktualnimi dogodki in trendi na področju vodenja in HRM-ja.

Zaupajte nam vaš elektronski naslov in se prijavite s pomočjo spodnjega
obrazca. Vsa polja so obvezna.
Obljubljamo, da boste novičnik prejeli le 1x mesečno in vam z njim ne
bomo obremenjevali e-poštnega predala.